Regulamin opinii

Regulamin opinii

 

§ 1. Definicje
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który nabył lub korzysta z Produktu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Platforma – strona internetowa, na której Spółka poprzez własne potwierdzone i zweryfikowane konto, kanał lub profil prowadzone przez Spółkę umożliwia dostęp Użytkownikom do opinii innych Użytkowników o Produktach; wykaz Platform dla poszczególnych Spółek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych oferowane przez Spółkę, jak również prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych;
Regulamin – niniejszy regulamin dodawania opinii o Produkcie przez Użytkowników;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Spółka – każda ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Holding 1, której Produkty są przedmiotem opinii Użytkowników; Lista spółek dostępna jest pod adresem: https://www.holding1.pl/ w zakładce „Polityka prywatności” – „Lista Spółek Grupy Holding1”;
Użytkownik – każda osoba fizyczna zamieszczająca opinię na Platformie.
§ 2. Informacje ogólne
1.       Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania przez Użytkownika opinii o Produktach Spółki.

2.       Zamieszczenie opinii o Produkcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

3.       Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zamieszczeniem opinii, także w sposób, który umożliwia odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. W szczególności Użytkownik może bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

4.       Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.holding1.pl/ w zakładce „Regulamin opinii”. Dodatkowo na Platformach, gdzie udostępniane są opinie zamieszczona jest informacja, że Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkretnej Spółki.

5.       Minimalne wymagania techniczne, jakie musi spełniać Użytkownik w celu zamieszczania opinii na Platformach są zawarte w regulaminach tych Platform.

 

§ 3. Podstawowe zasady i warunki zamieszczania opinii. Weryfikacja opinii
1.       Opinie udostępniane przez Spółkę na Platformach mogą być zamieszczane przez Użytkowników w następujący sposób:

a)       w wyniku zaproszenia Użytkownika przez Spółkę do zamieszczenia opinii o Produkcie z podaniem linku do konkretnej Platformy, na której opinia ma być umieszczona;

b)      samodzielnie przez Użytkownika na Platformach;

c)       poprzez publikację opinii Użytkownika przez Spółkę na koncie/kanale/profilu Spółki prowadzonym w mediach społecznościowych (Platformy takie jak TikTok, Facebook, Instagram czy Wykop). Opinia taka nie zawiera danych osobowych Użytkownika.

2.      W przypadku opinii na zaproszenie Spółka kieruje zaproszenie wyłącznie do Użytkowników (w tym Konsumentów), którzy nabyli Produkt od Spółki. Jednakże umieszczanie opinii jest możliwe w każdym czasie, w związku z tym Spółka nie prowadzi weryfikacji pod kątem, czy w rzeczywistości Użytkownik umieszczający swoją opinię – także za pośrednictwem przesłanego linku – jest kupującym lub użytkownikiem opisywanego Produktu, w tym Konsumentem.  Spółka nie jest bowiem administratorem tych Platform i nie ma możliwości technicznych do przeprowadzenia weryfikacji tych opinii po ich umieszczeniu, jak również do sprawdzenia, czy Użytkownik zamieszczający opinię jest adresatem wiadomości z linkiem, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej czy też jest to inny Użytkownik, któremu adresat ten link udostępnił.

3.      Z uwagi na okoliczności opisane w ust. 2 powyżej Spółka nie weryfikuje jakichkolwiek opinii Użytkowników (w tym Konsumentów), udostępnianych przez Spółkę.

4.      Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w ramach opinii treści:

a)       o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

b)      nie dotyczących opiniowanego Produktu nabytego od Spółki lub z którego Użytkownik korzystał;

c)       sprzecznych z regulaminami Platform, na których są umieszczane.

5.      Spółka nie dokonuje selekcji udostępnianych opinii Użytkowników, tj. publikowane są wszystkie opinie zamieszczone przez Użytkowników, zarówno negatywne, jak i pozytywne, z wyjątkiem opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej, które mogą być usunięte lub zmodyfikowane przez administratora Platformy na uzasadnione żądanie Spółki w opisanych tam sytuacjach.

6.      Spółka nie sortuje ani nie kieruje procedurą oceniania Produktu lub Spółki na podstawie opinii, jeżeli takowa jest dostępna na Platformie. Wszystkie funkcjonalności Platformy, w tym opisane w zdaniu poprzednim podlegają regulacji administratora Platformy zgodnie z regulaminami Platformy.

7.      Spółka nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Użytkowników (w tym Konsumentów), nie zniekształca i nie zleca zniekształcania opinii lub rekomendacji Użytkowników (w tym Konsumentów), w celu promowania Produktów i Spółki.

8.      Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanej opinii. Spółka oraz inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klientów lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi opiniami, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, który zamieścił daną opinię.

 

§ 3. Prawa autorskie
1.      Jeżeli opinia zamieszczona przez Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik z chwilą zamieszczenia opinii na Platformie udziela Spółce nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Spółkę wszelkich opinii zamieszczonych przez niego na Platformach.

2.      W ramach udzielonej licencji Spółka otrzymuje prawo do:

a)       rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,

b)      utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

3.       W ramach udzielonej licencji Użytkownik (autor) wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom/podmiotom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Spółki.

4.       Udzielając licencji, Użytkownik (autor) zapewnia Spółkę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

 

§ 4. Reklamacje
1.      Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zamieszczania opinii oraz naruszenia jego praw, w tym wynikających z Regulaminu elektronicznie na adres e-mail: opinie@holding1.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.      Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w formie odpowiedzi elektronicznej poprzez wiadomość e-mail lub pisemnej na dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3.      Konsument ma możliwość korzystania z alternatywnych, pozasądowych, w tym elektronicznych sposobów rozwiązywania sporów z Usługodawcą Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać  w tym celu z unijnej platformy elektronicznej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 5. Dane osobowe

1.       Spółka w ramach udostępniania opinii nie zbiera ani nie przechowuje informacji stanowiących dane osobowe.

2.       W przypadku gdy opinia zawiera jednakże informacje mogące być zakwalifikowane jako dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, dane dotyczące zakupionego Produktu, adres e-mail) administratorem tych danych pozostaje Spółka, której Produktu lub której działalności opinia dotyczy.

3.       Spółki pozostające w jednej grupie kapitałowej Holding 1 powołały wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod numerem telefonu +48334861986 oraz adresem e-mail: iod@holding1.pl.

4.       Dane Użytkownika udostępnione przez Użytkownika w ramach opublikowanej opinii będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na badaniu jakości Produktów sprzedawanych/świadczonych przez Spółkę oraz działalności Spółki, tj. poznania opinii dotyczących tych Produktów i Spółki, a dane te będą przetwarzane przez okres istnienia tego interesu, chyba że osoba, której dane osobowe dotyczą, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub usunie z Platformy opinię zawierającą te dane.

5.       Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla udostępnienia opinii przez Spółkę, w tym nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania jakiejkolwiek umowy ze Spółką.

6.       Dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi związane z realizacją celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym usługi informatyczne i marketingowe (spółka HOLDING 1 S.A.). Dane Użytkowników mogą być także udostępnione właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym art. 6 RODO.

7.       Administrator nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8.       W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Użytkownikowi poniższy katalog praw:

a)       prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

b)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,

c)       prawo do skargi, która powinna być wniesiona do właściwego organu nadzorczego,

d)      prawo do przeniesienia danych do innego administratora,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Ochrony Danych (dane w ust. 3 powyżej).

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie wątpliwości wynikające z rozumienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi praw konsumentów.

2.      Zmiana treści Regulaminu leży w uprawnieniach Spółki, przy czym Spółka bez uzgodnienia z Użytkownikiem może zmienić Regulamin jedynie w przypadku uzasadnionych przyczyn, przez które rozumie się w szczególności: zmiany przepisów prawa, prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje administracyjne, czy też wytyczne, zalecenia, instrukcje lub inne dokumenty o charakterze niewiążącym wydawane przez organy administracji publicznej, jeżeli mają wpływ na treść Regulaminu oraz zmiany podyktowane kwestiami technicznymi związanymi z działaniem Platform, w tym zmiany usług lub funkcjonalności Platform. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkowników wynikających z opinii opublikowanych przed ich wprowadzeniem. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu w portalu logowania do Usługi, a Użytkownicy będą związani nowym brzmieniem Regulaminu od daty jego publikacji. Do opinii opublikowanych zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili publikacji opinii.

3.      W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.      Regulamin wchodzi w życie z datą jego publikacji.

 

Załącznik nr 1 – Lista Platform:

L.p.
Nazwa Platformy
1. Wizytówka firmowa Google w Mapach Google
2. Instagram i Facebook
3. TikTok
4. Wykop (www.wykop.pl)
5. LinkedIn
6. Allegro

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń 12 252 00 80
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Volvo Car PGD Kraków otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|
Volvo Car PGD Kraków

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.